Dagens datum (29 dec) år 1586
"Samme dagh kom Anders Gunnesson och Rongnellas dotter ij Löffztoffuan (Lövstugan) fför retthe,
huilken för:de Anders hadhe lockatt möö och giortt henne med barnn;
bleff thenn sentens och dom (dömd) aff bårgemesther och rååd affsaghtt (beslutat),
att för:de Anders Gunnesson skall giffua för:na Gunnella et per engelskt kläde eller tolff alnna engelst (engelskt tyg) till fyra mark alnnen och sex daler pänninger för barnett, hun haffuer ffödtt, och konungen och staden otta daler."

Detta är den enda gången som Gunella (Gunilla) omnämns i tänkeböckerna, dotter till Ranghild i Lövstugan. Anders Gunnesson (Gunnarsson) däremot, omnämns flertal gånger - bland annat för att ha kastat spjut emot en port, men det är en annan historia...