Dagens datum år 1591 - sancte Tommas dagh
"Bleff en pika (piga), hetthe Karin, som hadde tienath Nills Larssonn, förhörd,
så bleff hun til frågiath, huadh hun bekienna wille, ath hun skulle haffua takieth jffronn honom.
Så bekiende hun, ath hun hade takith ifronn hans hustru ith båndaklede och ith par hosser; sameledis wpbruthith hans dör och der vttappith nokionn miödh och öll;
huilkieth hun sigier ath villa skaffua till bakiers jgienn;
hadde hun och ith skiörth jffronn henne; deth fich hun henne strax igen.
Bleff så aff sagth och för gode mendz bönn skuldh, ath Nilss Larssonn jnthidh stodh effttir hennes skade, vttan gaff henne till och sedann förvistes stadhenn."

Karin (även kallad skriftligen Katarina/Kattrina), som var piga hos Nils Larsson, blev dömd till stöld och förvisad ur staden strax vid juletid...