Sista dagen noterad i Nya Lödöses tänkeböcker..

Dagens datum år 1621
"Kom för retthe Tårsten Barck och war anklagadh för han hadhe giordt Tårsten Hellgessons hustru skadhe af sin weria wthi sin druckenskap.
Så wredzmodh, wthan hafuer leghatt till herberge host Tårsten Helgesson och hafva bådhe skemptatt medh hvar andra,
och samma veria hafuer haft en söndrigh balgh,
der af hustrun hafuer fått skadhe af,
och målzeganden tagher honom frij at han icke medh nåken vredhe samma skadhe giordh haufer,
gifuer han med godh willie til stadhen penninger 5 daller."

Torsten Barck, som var från Brätte, har alltså skadat en kvinna i detta fall. Han är även omnämnd i tänkeböckerna en gång tidigare angående en leveranstvist. Men här tar alltså tänkeböckerna slut för Nya Lödöses del...