Dagens datum (19 okt) år 1590
"Samma dagh till talade Jngiebor, Jon Gunnessons, Hans Segienhoff och Sigier, att hans hustru haffuer henne till talath och skyllth henne för en smörffierdinngh, som hun skulle haffua misth, huilkith förnemde Hans på sin hustrus vegnna förnekadhe, ath hun samma ordh jckie haffuer låthitt fallith".

Jngiebor (Ingeborg), var Jon Gunnarssons hustru som klagar över falsk beskyllning, men senare samma dag blir hon friad från anklagelserna.

"Emellom Jngiebor Jonns och Hanns Segienhoffz hustruu bleff så aff sagtt, effttir att Hannssis hustru förnekieer, att hun alldrigh hade sagtt de orden till Jngiebor, som föreskriffvitth står, kundhe man jckie annett ther om giöra, ehn förnemde Jngiebor bleff fridh giordh för samme tall och huilkienn som henne herom vidare mettther, skall therföre bötta 40 mark..."