Stadsgårdar, vägglinjer och vretar

De arkeologiska undersökningarna av Nya Lödöse 2013 och 2014 resulterade bland annat i åtta tydliga stadsgårdar med gator och vretar (trånga passager mellan hus). Några undersöktes inte till fullo på grund av undersökningsområdets utbredning. I år fortsätter undersökningen av Nya Lödöses stadsbebyggelse.

Vi börjar nu röra oss ner mot Göta älvs strandkant i väster vilket innebär att bilden av hur bebyggelsen och stadsgårdarna närmast vattnet såg ut kommer att klarna.

I år har vi hittills hittat delar av tre stadsgårdar. Det som vi hittar arkeologiskt är rester av vägglinjer och lergolv. Den östra gården var delvis undersökt 2013, nu har vi hittat ytterligare två hus på gården. Två nya stadsgårdar har vi grävt fram hittills i år. Mellan två av gårdarna, med hus 1 och 2 (se bild), låg en vret, en halv meter bred yta där husens takdropp kunde falla ned och rinna undan ned mot älven. I dessa miljöer samlas mycket avfall både från matrester i form av djurben men också keramikskärvor och gödsel från mindre djur på gården. Utifrån de jordprover som hittills analyserats har vi även kunnat konstatera att mycket latrinavfall ligger i dessa vretar.

Husen

Mellan vägglinjerna (i trä) löper en vret mellan två stadsgårdar. Här har allt möjlligt avskräde hamnat!

Byggnadernas utformning och funktion

Byggnadernas planlösning, storlek och orientering stämmer väl med vad vi iakttagit tidigare. Föregående år har vi kunnat urskilja flera olika funktioner hos byggnaderna. Det handlar om bostadshus, fähus och några mer förrådsliknande byggnader.

Avfallshanteringen

Än så länge finns inga spår av de avträden eller latrintunnor i Nya Lödöse. Det gör att ett antal intressanta frågor dyker upp. Nämligen var och hur gjorde de sig av med sin latrin? Hade dessa trånga mellanrum mellan husen någon annan funktion än som dropprum? Vem hade tillgång till dem? Intressant är också den rikliga mängden föremål och djurben från vreten som står i kontrast till de ofta fyndfattiga golvytorna inne i husen.

Byggnader ovanpå stockverk vid älven

Grävsäsongen 2013 började vi i ett av de allra djupaste schakten undersöka stockverk, så kallade timmerkistor, ned mot Göta älv. Vid årets undersökning har det visat sig att de västliga stadsgårdarna troligen byggdes ovanpå timmerkistorna som sträckte sig längs älvkanten.

kartskiss

Röda linjer i kartbilden markerar de träkonstruktioner som påträffats i år 2015. Längst till vänster i bild är stockverken.

Avslutningsvis kan sägas att två tidsspann i stadsplanen kan anas. Den avvikande riktningen på vägglinjerna på stadsgård 5 kan antyda en yngre bebyggelsefas som orienterar sig mot timmerkistorna och Göta älv. 

Andreas Skredsvik
Mikko Helminen
Elisabet Schager
Mats Pettersson

Arkeologer

Publicerat:
27 mar 2015

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse
Projekt

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer